Sivuston käyttöehdot

HLY Consulting Oy sitoutuu suojaamaan palveluidensa käyttäjien yksityisyyttä henkilötietolain (523/1999), tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) sekä muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

Käyttäjä hyväksyy tämän tietosuojakäytännön ehdot käyttämällä sivustojamme. Käyttäjä antaa sivustoa käyttäessään Hly Consulting Oy:lle suostumuksen sivustoon liittyvien evästetiedostojen käyttöön ja tallentamiseen.

Hly Consulting Oy:n www-sivujen sisältö esitetään sellaisenaan. Hly Consulting Oy ei vastaa sivujen sisällöstä, oikeellisuudesta, täsmällisyydestä tai luotettavuudesta eikä tietojen käytön välittömästi tai välillisesti aiheuttamista vahingoista. Hly Consulting Oy varaa oikeuden ilman erillistä ilmoitusta koska tahansa muuttaa sivuja, estää pääsyn niille sekä keskeyttää www-palvelun. Www-sivuilla on mahdollisesti linkkejä ulkopuolisten tahojen ylläpitämille www-sivuille. Hly Consulting Oy ei vastaa näiden sivujen sisällöstä eikä ko. sivuilla kerättyjen henkilötietojen rekisteröinnin lainmukaisuudesta.

Sivuston sisältämien tietojen kopiointi kokonaisuudessaan tai olennaisilta osiltaan on kielletty tekijänoikeuslain säännösten perusteella.

Kuluttaja voi kääntyä elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välisissä riita-asioissa Kuluttajariitalautakunnan puoleen.

Rekisteriseloste

1    Rekisterinpitäjä

Hly Consulting Oy (y-tunnus: 2223185-4)
Mursketie 10 VA10 36220 Kangasala

2    Rekisteriasioita hoitava henkilö

Matti Lyytinen
c/o Hly Consulting Oy
Puhelin: 0505460277
Sähköposti: info (at)hlykivityo.fi

3    Rekisterin nimi

Hly Consulting Oy:n asiakasrekisteri

4    Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään asiakkuuteen ja asiakkuuteen verrattavissa olevaan muuhun asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen hoitamiseen, hallinnointiin, kehittämiseen ja analysointiin, mukaan lukien asiakasviestintä, jota voidaan toteuttaa myös sähköisesti.

Tietoja voidaan myös käyttää lakiin perustuvien viranomaisvelvoitteiden täyttämiseksi.

Henkilötietoja käsitellään myös rekisterinpitäjän ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin ja samaan taloudelliseen yhteenliittymään kuuluvien yhtiöiden liiketoiminnan suunnitteluun, toteuttamiseen, analysointiin, ja kehittämiseen. Lisäksi henkilötietoja voidaan käsitellä rekisterinpitäjän ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin ja samaan taloudelliseen yhteenliittymään kuuluvien yritysten, markkinointiin, mukaan lukien suoramarkkinointi ja mielipide- ja markkinatutkimukset. Suoramarkkinointia voidaan toteuttaa myös sähköisesti.

5    Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä voidaan käsitellä seuraavia tietotyyppejä:

 • perustiedot, kuten etu- ja sukunimet
 • yhteystiedot (postiosoitteet, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet)
 • henkilötunnus, jos rekisteröidyn yksiselitteinen yksilöiminen on tärkeää rekisteröidyn tai rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi
 • kansalaisuus
 • kieli
 • yhteisöä edustettaessa rekisteröidyn työnantajaa sekä asemaa tai tehtävää yhteisössä koskevat tiedot
 • toimeksiantoon ja sen hoitamiseen liittyvät tiedot, kuten toimeksiannon vastaanottopäivä sekä voimassaoloaika
 • toimeksiantosopimuksen sisältö ja ehdot, kuten työkohteen suunniteltua markkinointia ja hintaa koskevat ehdot
 • toimeksiannon hoitamista koskevat tiedot
 • muut asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvät tiedot, kuten asiakkuuden tai muun asiallisen yhteyden alkamis- ja päättymistiedot
 • reklamaatiot, palautteet sekä muu asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen liittyvä yhteydenpito, viestintä ja toimenpiteet
 • rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet, niiden käyttö ja niiden yhteydessä annetut tiedot
 • suoramarkkinointiluvat ja -kiellot

Edellä yksilöityjen tietojen muutostiedot.

6    Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös rekisterinpitäjän ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin ja samaan taloudelliseen yhteyteen kuuluvien yhtiöiden muista rekistereistä sekä henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä.

7    Tietojen luovuttaminen ja siirto

Tietoja voidaan luovuttaa kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

Tuntemistietoja ja muita henkilötietoja voidaan käyttää rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen, paljastamiseen ja selvittämiseen sekä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen ja sen rikoksen tutkintaan saattamista varten, jolla rahanpesun tai terrorismin rahoittamisen kohteena oleva omaisuus tai rikoshyöty on saatu.

Hly Consulting Oy voi siirtää rekisterin sisältämiä tietoja omiin suoramarkkinointirekistereihinsä asiakkuuden tai muun asiallisen yhteyden päättymisen jälkeen.

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole edellä henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien kannalta tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolainsäädännön vaatimuksia.

8    Rekisterin suojaus

Rekisteriin liittyvät tietokannat ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja ulkoisia tietomurtoja vastaan. Varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa.

Käyttöoikeudet on rajattu niihin henkilöihin, joille pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin on rekisterin käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi tai muutoin työtehtävien hoitamiseksi tarpeen.

9    Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisteriasioita hoitavalle henkilölle ja sen on oltava kirjallinen ja allekirjoitettu. Tarkastuspyyntö voidaan tehdä myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään.

Asiakassuhteen toteutuminen, mutta myös rahanpesulainsäädäntö edellyttää, että yritys käsittelee ja säilyttää asiakkaiden henkilötietoja. Asiakassuhteen päättyessä asiakkaan tiedot poistetaan rekisteristä heti, kun niiden käsittely ei ole enää tarpeen, mutta viimeistään lain edellyttämän määräajan päätyttyä.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteys rekisterinpitäjään.